Výzva na predkladanie cenových ponúk- 2 izbový byt v okrese Lučenec

11.10.2021

Vaša charita, n.o. - obstarávateľ - vyzýva fyzické a právnické osoby na predkladanie cenových ponúk na prenájom 2-izbového bytu v okrese Lučenec. Byt sa obstaráva za účelom realizácie projektu "Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania" ITMS2014+:312041BB9.  V cenovej ponuke žiadame uviesť nasledovné: adresa bytu, rozloha bytu, cena nájmu bez energií a ďalších poplatkov mesačne, cena energií a ďalších poplatkov mesačne, 

Termín na predkladanie ponúk: 25.10.2022 osobne alebo poštou na adresu: Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01  Lučenec

Vyhodnotenie ponúk: 26.10.2021

Úspešný uchádzač bude oslovený na uzatvorenie nájomnej zmluvy s účastníkom (klientom) projektu.  Výsledky verejného obstarávania budú zverejnené na www.vasa-charita.no v časti Dokumenty-Verejné obstarávanie - byty. 

Bližšie informácie poskytneme na t.č. 0907857593