Centrum pomoci Domček

Komenského 18, 984 01  Lučenec 

Názov organizácie: Vaša charita,n.o.

 Vaše 2% pomáhajú!           IČO: 45740968

        právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: B. Němcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa

ĎAKUJEME

O NÁS

Naša organizácia vznikla v roku 2013 na pomoc ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia - ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom aj ľuďom žijúcim na hranici chudoby. V roku 2013 sme zriadili denný stacionár, ktorý počas 5 rokov poskytoval druhý domov pre viac ako 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím.  V januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček, kde poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc odídencom, voľnočasové a integračné aktivity, poskytujeme materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia a potrieb do domácnosti a školy. V areáli centra sme vybudovali komunitnú záhradu, ktorá slúži nielen na oddych ale aj rozvoj pracovných zručností klientov. Realizujeme tiež voľnočasové aktivity, kurzy varenia a klientov vedieme k zodpovednému spravovaniu osobného a rodinného rozpočtu.  

Napísali o nás 

V Lučenci vzniká komunitná záhrada

Komunitná záhrada v Lučenci už priniesla úrodu

Charita nemá byť len o rozdávaní, potom stráca význam

Charita z Novohradu vyhlásila zbierku pre utečencov z Ukrajiny

KOMU POMÁHAME

Myšlienka zrodu organizácie vznikla na základe skúseností zakladateľov pri práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Naša činnosť sa najmä v prvých rokoch zameriavala na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Neskôr sme svoje služby rozšírili pre ďalších ľudí - osoby bez domova, osoby ohrozené stratou bývania, rómske komunity, ľudí žijúcich v segregovaných osadách, jednorodičovské rodiny a od roku 2022 utečencom, najmä z Ukrajiny. Naša organizácia pôsobí najmä v Lučenci, kde prevádzkujeme Centrum pomoci Domček s charitnou komunitnou záhradou. Pomoc poskytujeme tiež v niekoľkých okolitých obciach a mestách prostredníctvom terénnej služby.

POMOC UKRAJINE A ODÍDENCOM

Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine sme ihneď začali poskytovať pomoc na hraniciach s Ukrajinou počas utečeneckej vlny vo februári, marci a apríli 2022. Zároveň sme začali poskytovať pomoc odídencom na Slovensku - poskytovali sme informácie o možnostiach pomoci na Slovensku, zabezpečovali sme dopravu z hraníc do miest ubytovania a utečeneckých centier. V Lučenci poskytujeme materiálnu pomoc zo zbierok vecných a finančných darov, poradenstvo, pomoc pri vybavovaní statusu odídenca a ďalších úradných záležitostí, pomoc pri orientácii v regióne - v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania. Realizujeme kurzy Slovenčiny v Centre pomoci Domček a tiež on-line, voľnočasové aktivity, podujatia. Poskytované služby rozširujeme podľa aktuálnych potrieb, napríklad  poskytujeme odborné sociálne a pracovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, v oblasti daňového a dôchodkového systému, v oblasti systému vzdelávania.  

POMÁHAME JEDNORODIČOM

Jednorodičovské rodiny sú zvlášť ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Rodičia musia svoje zamestnanie prispôsobiť starostlivosti o deti, často nenachádzajú zamestnanie, s ktorým dokážu skĺbiť pracovnú domu a starostlivosť o rodinu. Finančná situácia je omnoho horšia ako u kompletných rodín. Preto v našej organizácii pomáhame osamelým rodičom - matkám aj otcom - a to nielen poskytovaním pravidelnej pomoci. Aj pri výbere zamestnancov je status jednorodiča dôležitým faktorom. V súčasnosti z celkového počtu 9 zamestnancov zamestnávame 3 osamelé matky, ktoré majú možnosť (rovnako ako všetky matky v našej organizácii) prispôsobiť si pracovný čas potrebám rodiny. 

PRE DETI A MLÁDEŽ

Jednou z činností, ktoré realizujeme je klubová činnosť pre deti a mládež. Na aktivity slúži spoločenská miestnosť s knižnicou, tréningová kuchynka a exteriér areálu s komunitnou záhradou, oddychovou časťou a priestorom pre voľnočasové aktivity. Na aktivity využívame tiež priestory mimo Centra pomoci – vychádzky, výlety, návštevy kultúrnych podujatí a pamiatok, účasť na externých vzdelávacích aktivitách, organizované stretnutia s inými organizáciami.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM 

januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček na Komenského ulici 18 v Lučenci, ktorý svojou činnosťou čiastočne nadväzuje na Denné centrum Dúhový domček, ktorý ako denný stacionár fungoval v rokoch 2013 - 2018.  Centrum pomoci domček je zriadené ako nízkoprahové denné centrum, čo znamená, že poskytuje sociálnu pomoc ľuďom, ktorí o pomoc požiadajú bez potreby preukazovania totožnosti či uzatvárania zmlúv. Okrem sociálneho poradenstva, pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovania materiálnej pomoci sa zameriavame na rozvoj sociálnych kompetencií vrátane rodičovských kompetencií, finančnej gramotnosti a rozvoju pracovných zručností v komunitnej záhrade.   

CHARITNÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA

Pomerne veľký a zanedbaný areál, ktorý sme prevzali začiatkom roku 2020 pre potreby zriadenia našej pobočky v Lučenci, sme premenili na bezbariérovú záhradu s prvkami permakultúry - napríklad nádoby na zber dažďovej vody, ktorú využívame na zavlažovanie alebo záhony s kombinovanou výsadbou rastlín. Okrem prístrešku, jazierka, ohniska je tu viacero záhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie úžitkových aj okrasných rastlín. Ríbezle či maliny si nazbierajú aj imobilní klienti priamo z bezbariérového chodníčka. Záhradu neustále budujeme a zveľaďujeme, aby sa stala príjemným miestom nielen pre ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc, ale tiež pre každého, kto sa rozhodne záhradu uprostred historického centra mesta navštíviť. Viac informácií o záhrade nájdete na jej samostatnej stránke www.komunitna-zahrada-lucenec.sk  

MATERIÁLNA POMOC

V Centre pomoci Domček poskytujeme materiálnu pomoc: ošatenie, obuv, potreby do domácnosť, potreby pre novorodencov (kočíky, postieľky,..), spotrebiče, nábytok. Materiálnu pomoc poskytujeme za symbolický príspevok (verejná zbierka) z dôvodu predchádzania zneužívania pomoci (ďalší predaj, výmena na omamné látky). Finančný príspevok používame na prevádzkové náklady - energie, čistiace potreby, obalový materiál, dopravu. Materiálnu pomoc môžu klienti organizácie získať aj za účasť na pracovných či vzdelávacích aktivitách, pomoc pri údržbe areálu (motivačný prvok). Pre prijímanie materiálnej pomoci máme určené pravidlá: neprijímame silno znečistené veci, veci po starších ľuďoch a elegantné veci (tieto nevieme využiť, žiadatelia o pomoc nemajú záujem o tento druh vecí), pokazené hračky, nefunkčné spotrebiče. Pracovník organizácie má právo odmietnuť prinesené veci pokiaľ práve nedisponujeme dostatočnými skladovými priestormi. Preto je dobré si vopred dohodnúť odovzdanie ošatenia a ďalšej vecí, ktoré plánujete darovať.

KOMUNITNÉ CENTRUM PRE VEREJNOSŤ

Od januára 2020 prešiel náš areál veľkými zmenami. Z kopy stavebného odpadu a divo rastúcich invazívnych rastlín vyrástla záhrada s altánkom, jazierkom a záhonmi ovocia a kvetín. Z nevyužitých priestorov budovy sa stala komunitná knižnica a kuchyňa. Pohľad na synagógu a večerné osvetlenie dopĺňa príjemné prostredie záhrady. Komunitné centrum môže využívať verejnosť počas víkendov na rodinné oslavy, posedenia či stretnutia s priateľmi, stretnutia mamičiek. K dispozícii je ohnisko, gril, kotlík, zariadená kuchyňa, oddychová miestnosť, hygienické zariadenia.  Kapacita cca 40 osôb v exteriéri, 20 osôb v interiéri. Počas letných mesiacov realizujeme denné aktivity pre deti. Služby komunitného centra môžu skupiny využívať za dobrovoľný príspevok na činnosť organizácie.      

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo je jedinečná príležitosť najmä pre študentov, ktorí si môžu vyskúšať svoju profesiu v praxi ale tiež pre každého, kto sa chce spolupodieľať na pomoci ľuďom v núdzi. Dobrovoľníctvo poskytuje príležitosť získať zručnosti a skúsenosti v rôznych oblastiach, ktoré je možné využiť v bežnom živote. Ponúkame dobrovoľnícke príležitosti najmä v týchto oblastiach: organizovanie voľného času pre deti aj dospelých, pomoc deťom pri získavaní všeobecných zručností a príprave na vyučovanie, pomoc so školskými úlohami. V komunitnej záhrade a komunitnom dvore vznikajú príležitosti zapojiť sa do starostlivosti o výsadbu s permakultúrnymi prvkami, zhotoviť záhradný nábytok, pergoly a rôzne parkové prvky. 

- "Prečo si sa nenajedol doma?" 

- "Pretože doma nič nemáme" Aktuálne

V týchto letných mesiacoch začítame s realizáciou projektu, ktorý je zameraný na rozvoj zručností znevýhodnených osôb. Svoje zručnosti rozvíjajú na kurzoch varenia ale tiež v komunitnej záhrade, o ktorú sa starajú a zároveň vytvárajú nové prvky záhrady - vyvýšené záhony, altánok, lavičky. Do projektu bude zapojených spolu 50 klientov z Lučenca a...

Do nášho kolektívu prijeme pracovníkov na pracovné pozície "odborný manažér NDC" a "odborný pracovník NDC". Všetky potrebné informácie sú v priloženom súbore. Prosíme o pozorné prečítanie podmienok, ktoré je potrebné splniť - tieto sú fixne stanovené podmienkami projektu a nie je možné robiť výnimky. Pozor tiež na dátum predloženia kompletnej...

Našu činnosť môžete podporiť príspevkom do verejnej zbierky alebo tiež kúpou predmetov. A máme dobrú správu: od dnes si naše produkty môžete zakúpiť v našom internetovom obchode. Upozorňujeme, že nejde o klasický predaj ale o príspevok do verejnej zbierky, za ktorý dostanete niektorý z našich produktov podľa vlastného výberu. Za každý príspevok vám...Chceli by ste priložiť ruku k dielu?

Podporte nás

ĎAKUJEME