Pridajte sa k nám

Dobrovoľnícky program na rok 2023: Pridajte sa k nám!

O programe a dobrovoľníctve v ňom:

Dobrovoľnícky program Pridajte sa k nám je riadený tak, aby benefity prinášal v rovnakej miere organizácii a zároveň dobrovoľníkom samotným. Dobrovoľnícka činnosť v rámci našej organizácie je prirodzene spojená so samotným poslaním charity. V modernom chápaní organizujeme štruktúru a formu dobrovoľníckych aktivít tak, aby podporovali a umocňovali základné poslanie. Víziou dobrovoľníckeho programu je vytvoriť priestor pre všetkých aktívnych ľudí dobrej vôle spolupracujúcich na cieľoch organizácie. Veríme, že kreatívni a iniciatívni dobrovoľníci s množstvom nápadov, pomôžu na jednej strane tým, ktorí pomoc potrebujú, na druhej strane sami budú mať príležitosť byť obohatení o množstvo príležitostí pre rozvoj svojej osobnosti.

Cieľom dobrovoľníckeho programu Pridajte sa k nám je vytváranie reálneho priestoru pre ľudí dobrej vôle, ktorí chcú a môžu prejaviť svoj záujem pomáhať. Naša organizácia poskytuje sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia a potrieb do domácnosti a školy. V areáli centra sme vybudovali komunitnú záhradu, ktorá slúži nielen na oddych ale aj rozvoj pracovných zručností klientov. Realizujeme tiež voľnočasové aktivity, kurzy varenia a klientov vedieme k zodpovednému spravovaniu osobného a rodinného rozpočtu. V rámci dobrovoľníckeho programu naši dobrovoľníci môžu byť účastníkom alebo dokonca mentorom takýchto aktivít pre klientov. Naša organizácia vytvára pre dobrovoľníkov priestor, kde sa môžu dobrovoľníci realizovať zapojením sa do aktivít ako aj samostatne naprojektovať aktivity. Pojem dobrovoľník používame v súlade s definíciou v zákone č. 406/2011 o dobrovoľníctve.

Oblasti, v ktorých sú projektované dobrovoľnícke aktivity :

 • oblasť zameraná na cieľové skupiny - V našej organizácií prevádzkujeme sociálny šatník, kde klientom poskytujeme ošatenie, obuv, potreby do domácnosť, potreby pre novorodencov (kočíky, postieľky,.), spotrebiče, nábytok. Materiálnu pomoc poskytujeme za symbolický príspevok z dôvodu predchádzania zneužívania pomoci (ďalší predaj, výmena na omamné látky).Pomoc privítame pri výdaji materiálnej pomoci a tiež pri vykonávaní iných nízkoprahových činností.
 • oblasť aktivít v Komunitnej záhrade - V našej Komunitnej záhrade sa klienti naučia ako sa starať o záhradu a rastliny, učia sa používať rôzne náradie, zároveň si trénujú zručnosti, ktoré sú napríklad veľmi dôležité pre získanie práce či brigády. Naša charitná Komunitná záhrada je bezbariérová záhrada s prvkami permakultúry. Okrem prístrešku, jazierka, ohniska je tu viacero záhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie úžitkových aj okrasných rastlín. Záhradu za pomoci klientov neustále budujeme a zveľaďujeme. Vypestované produkty zo záhrady ďalej spracovávame v kuchyni pri varení na kurzoch varenia. Pomoc dobrovoľníkov privítame pri prácach v záhrade, pri asistencii klientom pri vykonávaní pracovnej terapie v záhrade, výpomocou s dopestovaním vlastnej úrody zeleniny pre cieľové skupiny.
 • oblasť zameraná na osamelé matky, rodičov a detských klientov - Zabezpečujeme záujmové činnosti pre deti, pomoc deťom pri získavaní všeobecných zručností a príprave na vyučovanie, voľnočasové aktivity, tvorivé aktivity. Dobrovoľníci majú tiež možnosť asistovania pracovníkom pri prednáškach a praktických cvičeniach na rozvoj rodičovských kompetencií klientov.
 • oblasť zameraná na ľudí bez domova a sociálne slabšie skupiny klientov -Našich klientov sa snažíme viesť k zodpovednému spravovaniu osobného a rodinného rozpočtu. Na kurze finančnej gramotnosti sa účastníci učia ako hospodáriť s vlastnými financiami, ako predchádzať zadlženiu a získavajú tiež cenné rady, čo robiť, ak je už človek zadlžený. Klienti takto majú možnosť lepšie prihliadnuť k financiám. Dobrovoľníci môžu asistovať pri prednáškach a praktických cvičeniach zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti a prednáškach o správnom hospodárení.
 • oblasť výuky varenia -Naše klientky sa učia variť zdravé a chutné jedlá s ohľadom na šetrenie rodinného rozpočtu. Práve príprava jedla je často problémom v nízkopríjmových rodinách, keďže klientky často nemajú možnosť naučiť sa variť jedlá zo základných surovín a vedia variť len z polotovarov. Kurzy varenia im prinášajú nové poznatky v oblasti prípravy stravy aj zdravej výživy. Dobrovoľníci majú možnosť vypomáhať pracovníkom a asistovať klientom pri vykonávaní aktivít v rámci rozvoja praktických zručností v kuchyni pri varení.
 • oblasť prezentácie a popularizácie činností organizácie - Táto oblasť je zameraná na zapojenie študentov Základných a Stredných škôl do dobrovoľníckeho programu, kde sa študenti ale aj ostatní dobrovoľníci zapájajú do tvorby letákov, plagátov a inej grafickej a mediálnej propagácie činností NDC.
 • mnohé ďalšie oblasti, ktoré si dobrovoľníci majú možnosť naprojektovať sami

Príprava organizácie na prijatie dobrovoľníkov:

V rámci dobrovoľníckeho programu Pridajte sa k nám je zodpovedný za výber a prijatie dobrovoľníkov poverený koordinátor dobrovoľníkov. Začiatok tohto procesu je informovanie o procese náboru, výberu a náplni práce samotných dobrovoľníkov. Spôsob kreovania projektov a aktivít vychádza prioritne z potrieb organizácie ale priestor dostávajú aj iniciatívy dobrovoľníkov. V príprave na prijatie dobrovoľníkov je zahrnutá aj príprava dobrovoľníkov k vykonávanej činnosti. Po prijatí dobrovoľníkov prebieha formálna evidencia dobrovoľníkov, ktorá zabezpečí lepšiu prehľadnosť o dobrovoľníkoch a o ich činnosti. 

Nábor dobrovoľníkov:

Nábor dobrovoľníkov prebieha vo viacerých úrovniach a to prostredníctvom:

 • Známych a priateľov zamestnancov organizácie
 • Sociálnych sietí - propagačná činnosť na sociálnych sieťach facebook a pod.
 • Vlastný web

Prihlasovanie a výber dobrovoľníkov:

Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá má záujem pracovať dobrovoľne bez nároku na odmenu. Prínosom sú dobrovoľníci s vlastnými nápadmi a s vlastnými aktivitami, ktoré sú v súlade s morálnymi hodnotami a cieľmi organizácie. Pri osobnom pohovore je za výber dobrovoľníkov zodpovední poverený koordinátor dobrovoľníkov. Tiež koordinátor vyhodnocuje a nasmeruje záujemcov k jednotlivým aktivitám.

Koordinácia a dohľad nad prácou dobrovoľníkov:

Koordinátor dobrovoľníkov je osoba s adekvátnymi kompetenciami, zručnosťami vedomosťami, kvalifikáciou, kapacitou a schopnosťou vykonávať túto prácu na požadovanej úrovni. Koordinátora dobrovoľníkov poveruje odborný garant , na základe vzájomnej dohody.

Požadované okruhy činností koordinátora dobrovoľníkov:

 • vypracovanie dobrovoľníckeho programu
 • administratíva a evidencia spojená s dobrovoľníckym programom
 • informovanie o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok sociálnej inštitúcie
 • vyhľadávanie, výber a nábor dobrovoľníkov
 • pravidelné informovanie dobrovoľníkov a komunikácia s nimi
 • zabezpečenie zaškolenia dobrovoľníkov
 • pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi
 • pomoc dobrovoľníkom pri riešení problémov
 • ochrana záujmov a usmernenie dobrovoľníkov
 • pravidelné zisťovanie spätnej väzby od dobrovoľníkov
 • sprostredkúvanie komunikácie medzi dobrovoľníkmi, klientmi, personálom a vedením organizácie
 • ukončenie práce s dobrovoľníkmi