Centrum pomoci Domček, Komenského 18, 984 01  Lučenec 
Názov organizácie: Vaša charita,n.o.

 Vaše 2% pomáhajú!           IČO: 45740968

        právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: B. Němcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa

ĎAKUJEME

O NÁS

Naša organizácia vznikla v roku 2013 na pomoc ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia - ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom aj ľuďom žijúcim na hranici chudoby. V roku 2013 sme zriadili denný stacionár, ktorý počas 5 rokov poskytoval druhý domov pre viac ako 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Jeho fungovanie ukončili nepriaznivé legislatívne zmeny v roku 2018. Naďalej sa venujeme práci s ľuďmi, ktorí čelia nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zdravotných problémov, chudoby, sociálneho vylúčenia. V januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia a potrieb do domácnosti a školy. Okrem humanitárnych aktivít realizujeme rôzne voľnočasové aktivity a nechýba ani pracovná terapia a rozvoj pracovných zručností klientov.  

7

ROKOV

Myšlienka založenia organizácie vznikla začiatkom roka 2013 a čoskoro sa stala skutočnosťou. Už v prvých rokoch existencie sme vytvorili "druhý domov" pre ľudí so zdravotným postihnutím. V Dúhovom domčeku sa stretávali  nielen klienti ale často sme realizovali aktivity aj pre ich príbuzných. Hoci po piatich rokoch existencie Dúhový domček nezvládol legislatívne zmeny a nastalo pár mesiacov sporadických aktivít, túžba pokračovať v činnosti sa zmenila na realitu na začiatku roku 2020 otvorením Centra pomoci Domček na Komenského ulici 18 v Lučenci. 

 

21

REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Počas siedmych rokov sme realizovali množstvo menších či väčších projektov. Najvýznamnejší bol projekt chránenej dielne so štyrmi zamestnancami,  ktorí pomáhali pri starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a prevádzka denného stacionára Dúhový domček v Lučenci pre 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Viacero projektov bolo zameraných na rozvoj pracovných zručností klientov, voľnočasové aktivity alebo na zvýšenie materiálneho vybavenia organizácie. Najnovšie aktuálne projekty sú zamerané na pomoc klientom počas koronakrízy, výstavba komunitnej záhrady a realizácia aktivít na rozvoj zručností klientov. 


16

DOBROVOĽNÍKOV

Počas siedmych rokov v našej organizácii pracovalo spolu 32 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali alebo stále pomáhajú pri aktivitách s klientmi, pri získavaní finančných zdrojov a vecných darov alebo pri úprave priestorov či organizovaní podujatí pre klientov a ich rodiny. Ďalší rok existencie priniesol nové nápady aj nové výzvy. Dobrovoľnícka práca v našej organizácii je zaujímavá, dobrovoľníkom sa snažíme prideliť prácu podľa ich oblasti záujmu. Najmä pre študentov je dobrovoľnícka práca výborná príležitosť pre získanie praktických poznatkov a overenia teoretických vedomostí v praxi.    

- "Prečo si sa nenajedol doma?" 

- "Pretože doma nič nemáme" Aktuálne

Poskytovateľ NDC Vaša charita, n.o., - Centrum pomoci Domček vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC. Žiadosti môžu uchádzači zasielať do 16.3.2021. Výberové konanie sa uskutoční on-line dňa 19.3.2021 o 10:00 hod. Predpokladaný nástup do zamestnania je 14.2.2021. Požiadavky a ďalšie informácie v prílohe.

Počas roku 2020 sme realizovali projekt opráv priestorov budovy Centra pomoci Domček na Komenského ulici v Lučenci, kde prevádzkujeme nízkoprahové denné centrum a poskytujeme služby pre ľudí v ťažkej životnej situácii. Vďaka podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Nadácii EPH s príspevkov darcov sme opravili v budove...

Od júla 2020 realizujeme projekt "Podpora postavenia zraniteľných skupín v Novohrade" podporený z programu ACF - Slovakia. V rámci projektu prebiehajú kurzy varenia, kurzy finančnej gramotnosti a aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností a návykov. Do projektu sa od jeho začiatku zapojilo už viac ako 30 osôb. Matky sa učia variť zdravé a...

V období júl 2020 - december 2021 realizujeme projekt zameraný na rozvoj sociálnych a pracovných zručností zraniteľných skupín - rómskej komunity. Cieľom je zabezpečiť zlepšenie ich postavenia v spoločnosti a to formou získania vedomostí a zručností v oblasti prípravy stravy, rozvoja finančnej gramotnosti a rozvoja pracovných zručností v komunitnej...Chceli by ste priložiť ruku k dielu?

Podporte nás

ĎAKUJEME