Centrum pomoci Domček

nízkoprahové denné centrum 

Komenského 18, 984 01  Lučenec 

Názov organizácie: Vaša charita,n.o.

 Vaše 2% pomáhajú!           IČO: 45740968

        právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: B. Němcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa

ĎAKUJEME

O NÁS

Naša organizácia vznikla v roku 2013 na pomoc ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia - ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom aj ľuďom žijúcim na hranici chudoby. V roku 2013 sme zriadili denný stacionár, ktorý počas 5 rokov poskytoval druhý domov pre viac ako 30 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Jeho fungovanie ukončili nepriaznivé legislatívne zmeny v roku 2018. Naďalej sa venujeme práci s ľuďmi, ktorí čelia nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zdravotných problémov, chudoby, sociálneho vylúčenia. V januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček, kde poskytujeme sociálne poradenstvo a materiálnu pomoc vo forme potravín, ošatenia a potrieb do domácnosti a školy. V areáli centra sme vybudovali komunitnú záhradu, ktorá slúži nielen na oddych ale aj rozvoj pracovných zručností klientov. Realizujeme tiež voľnočasové aktivity, kurzy varenia a klientov vedieme k zodpovednému spravovaniu osobného a rodinného rozpočtu.  

Napísali o nás 

V Lučenci vzniká komunitná záhrada

Komunitná záhrada v Lučenci už priniesla úrodu

Charita nemá byť len o rozdávaní, potom stráca význam

Charita z Novohradu vyhlásila zbierku pre utečencov z Ukrajiny a hľadá aj dobrovoľníkov do záchytného centra

KOMU POMÁHAME

Myšlienka zrodu organizácie vznikla na základe skúseností zakladateľov pri práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľov. Naša činnosť sa najmä v prvých rokoch zameriavala na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Neskôr sme svoje služby rozšírili pre ďalších ľudí - osoby bez domova, osoby ohrozené stratou bývania, rómske komunity, ľudí žijúcich v segregovaných osadách, jednorodičovské rodiny a ďalšie rodiny ohrozené chudobou. Naša organizácia pôsobí najmä v Lučenci, kde prevádzkujeme Centrum pomoci Domček s charitnou komunitnou záhradou. Pomoc poskytujeme tiež v niekoľkých obciach na Slovensku prostredníctvom terénnej služby.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM 

V januári 2020 sme zriadili Centrum pomoci Domček na Komenského ulici 18 v Lučenci, ktorý svojou činnosťou čiastočne nadväzuje na Denné centrum Dúhový domček, ktorý ako denný stacionár fungoval v rokoch 2013 - 2018.  Centrum pomoci domček je zriadené ako nízkoprahové denné centrum, čo znamená, že poskytuje sociálnu pomoc ľuďom, ktorí o pomoc požiadajú bez potreby preukazovania totožnosti či uzatvárania zmlúv. Okrem sociálneho poradenstva, pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, poskytovania materiálnej pomoci sa zameriavame na rozvoj sociálnych kompetencií vrátane rodičovských kompetencií, finančnej gramotnosti a rozvoju pracovných zručností v komunitnej záhrade.   

CHARITNÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA

Pomerne veľký a zanedbaný areál, ktorý sme prevzali začiatkom roku 2020 pre potreby zriadenia našej pobočky v Lučenci, sme premenili na bezbariérovú záhradu s prvkami permakultúry - napríklad nádoby na zber dažďovej vody, ktorú využívame na zavlažovanie alebo záhony s kombinovanou výsadbou rastlín. Okrem prístrešku, jazierka, ohniska je tu viacero záhonov a vyvýšených záhonov na pestovanie úžitkových aj okrasných rastlín. Ríbezle či maliny si nazbierajú aj imobilní klienti priamo z bezbariérového chodníčka. Záhradu neustále budujeme a zveľaďujeme, aby sa stala príjemným miestom nielen pre ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc, ale tiež pre každého, kto sa rozhodne záhradu uprostred historického centra mesta navštíviť. 

KOMUNITNÉ CENTRUM PRE VEREJNOSŤ

Od januára 2020 prešiel náš areál veľkými zmenami. Z kopy stavebného odpadu a divo rastúcich invazívnych rastlín vyrástla záhrada s altánkom, jazierkom a záhonmi ovocia a kvetín. Z nevyužitých priestorov budovy sa stala komunitná knižnica a kuchyňa. Pohľad na synagógu a večerné osvetlenie dopĺňa príjemné prostredie záhrady. Komunitné centrum môže využívať verejnosť počas víkendov na rodinné oslavy, posedenia či stretnutia s priateľmi, stretnutia mamičiek. K dispozícii je ohnisko, gril, kotlík, zariadená kuchyňa, oddychová miestnosť, hygienické zariadenia.  Kapacita cca 20 osôb v exteriéri, 15 osôb v interiéri. Počas letných mesiacov realizujeme denné aktivity pre deti. Služby komunitného centra môžu skupiny využívať za dobrovoľný príspevok na činnosť organizácie.      

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo je jedinečná príležitosť najmä pre študentov, ktorí si môžu vyskúšať svoju profesiu v praxi. Ponúkame dobrovoľnícke príležitosti najmä v týchto oblastiach: pomoc deťom pri získavaní všeobecných zručností a príprave na vyučovanie - voľnočasové aktivity, tvorivé aktivity, pomoc so školskými úlohami. 

POMÁHAME JEDNORODIČOM

Jednorodičovské rodiny sú zvlášť ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Rodičia musia svoje zamestnanie prispôsobiť starostlivosti o deti, často nenachádzajú zamestnanie, s ktorým dokážu skĺbiť pracovnú domu a starostlivosť o rodinu. Finančná situácia je omnoho horšia ako u kompletných rodín. Preto v našej organizácii pomáhame osamelým rodičom - matkám aj otcom - a to nielen poskytovaním pravidelnej pomoci. Aj pri výbere zamestnancov je status jednorodiča dôležitým faktorom. V súčasnosti z celkového počtu 9 zamestnancov zamestnávame 3 osamelé matky, ktoré majú možnosť (rovnako ako všetky matky v našej organizácii) prispôsobiť si pracovný čas potrebám rodiny. 

MATERIÁLNA POMOC

V Centre pomoci Domček poskytujeme materiálnu pomoc: ošatenie, obuv, potreby do domácnosť, potreby pre novorodencov (kočíky, postieľky,.), spotrebiče, nábytok. Materiálnu pomoc poskytujeme za symbolický príspevok z dôvodu predchádzania zneužívania pomoci (ďalší predaj, výmena na omamné látky). Symbolický príspevok používame na prevádzkové náklady - energie, čistiace potreby, obalový materiál, dopravu. Pre prijímanie materiálnej pomoci máme určené pravidlá: neprijímame silno znečistené veci, veci po starších ľuďoch a elegantné veci (tieto nevieme využiť, žiadatelia o pomoc nemajú záujem o tento druh vecí), pokazené hračky, nefunkčné spotrebiče. Pracovník organizácie má právo odmietnuť prinesené veci pokiaľ práve nedisponujeme dostatočnými skladovými priestormi. Preto je dobré si vopred dohodnúť odovzdanie ošatenia a ďalšej vecí, ktoré plánujete darovať. 

- "Prečo si sa nenajedol doma?" 

- "Pretože doma nič nemáme" Aktuálne

V období august 2021 - november 2023 sme realizovali projekt Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania. Cieľom projektu bola podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej...

Našťastie tento deň po tom (po skončení tohto projektu) dopadol oveľa lepšie ako vo filme s Dennisom Quiadom 😊 a vlastne aj celý jeho priebeh. Pripravte si šálku teplého čaju alebo kávy a poďte si prečítať ako prebiehal rozvoj rodičovských zručností, ktorému sme sa tento rok v rámci projektu venovali.

Naša organizácia začala s realizáciou opatrení na zmiernenie dopadov hmotnej núdze. Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v...Chceli by ste priložiť ruku k dielu?

Podporte nás

ĎAKUJEME