Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania

10.11.2023

V období august 2021 - november 2023 sme realizovali projekt Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania. Cieľom projektu bola podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú osoby bez prístrešia a rodiny ohrozené stratou bývania v Lučenci a širšom okolí. Do projektu bolo zapojených 10 klientov (rodín/jednotlivcov, spolu 19 osôb), ktorým boli poskytované inovatívne služby pri riešení nepriaznivej životnej situácie. Počas 3 až 24 mesiacov bol klientom poskytovaný príspevok na nájomné. Doba poskytovania príspevku závisela od potrieb klientov, vývoja ich životnej situácie ale tiež od ochoty ich spolupráce na riešení svojej situácie. Počas celej doby realizácie projektu bolo klientom poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri zabývaní, prípadné riešenie problémov v  nájomnom bývaní so susedmi alebo majiteľmi bytov. Za účelom dosiahnutia cieľov projektu bol kladený dôraz na zabezpečenie schopnosti hradiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady po ukončení poskytovania príspevku na nájomné. Klienti boli vedení k zdravému finančnému hospodáreniu, motivovaní k hľadaniu vhodného zamestnania a rozvoju pracovných zručností a návykov. V čase ukončovania projektu si všetci účastníci projektu udržali bývanie a sú schopní hradiť náklady na bývanie.  Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu sú klientom projektu naďalej poskytované služby formou terénnej sociálnej práce krízovej intervencie. 

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

kód ITMS2014+: 213041BCB9

celkové náklady projektu:  187 086,15 eur, výška nenávratného finančného príspevku: 177 731, 84 eur, vlastné zdroje: 9 354,31 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk        www.employment.gov.sk