Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania

01.06.2022

Pokračujeme v realizácii projektu Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania. Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú osoby bez prístrešia a rodiny ohrozené stratou bývania v Lučenci a širšom okolí. Očakávaným výsledkom je získanie a udržanie bývania u 7 jednotlivcov/rodín a získanie zručností a návykov na zabezpečenie spôsobilosti platiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady.

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

kód ITMS2014+: 213041BCB9

výška podpory: 187117,70 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk        www.employment.gov.sk