Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania

23.03.2022

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb.

Realizáciu aktivít zabezpečujeme prostredníctvom vlastných pracovníkov - sociálnych pracovníkov, asistentov bývania, pracovníka pre bytové otázky, supervízorom. Aktivity sa realizujú ako komplex služieb s cieľom aktivizácie klientov vrátane rozvoja zručností, pomoci pri oddlžovaní a s podporou rozvoja osobností prostredníctvom individuálnych plánov klientov. Poskytnutie príspevku na nájomné nie je prostriedkom na krátkodobé riešenie nepriaznivej situácie klienta, ale na získanie času, možností a podporných služieb na trvalé zlepšenie životnej situácie.

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk