Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby bez prístrešia a osoby ohrozené stratou bývania

18.08.2021

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia a zvýšenie životnej úrovne cieľovej skupiny poskytovaním inovatívnych služieb : poskytnutie príspevku na nájomné, pomoc pri zabývaní, riešení životnej situácie, oddlžovaní, zvyšovaní sociálnych zručností vrátane finančnej gramotnosti a pracovných zručností prostredníctvom aktívneho zapojenia. zapojenia. Cieľovú skupinu predstavujú osoby bez prístrešia a rodiny ohrozené stratou bývania v Lučenci a širšom okolí. Očakávaným výsledkom je získanie a udržanie bývania u 7 jednotlivcov/rodín a získanie zručností a návykov na zabezpečenie spôsobilosti platiť náklady na bývanie a ostatné životné náklady.

Doba realizácie: 08/2021-11/2023

kód ITMS2014+: 312041BCB9

Výška podpory: 187117,00 eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk