Obchodné podmienky

1. Verejná zbierka 

1.1 Objednaním tovaru v našom internetovom obchode prispievate do verejnej zbierky. 

Údaje zbierky:

Organizácia: Vaša charita, n.o.

číslo zbierky: 000-2024-031453

Účel zbierky: všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy a vzdelávania a telovýchovy, rozvoja dobrovoľníckej činnosti a rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Trvanie zbierky: 15.5.2024-30.4.2025

1.2. Nákupom v intenetovom obchode nevzniká kúpno-predajný vzťah ani iný obdobný vzťah v zmysle obchodného zákonníka. Ide o predaj výrobkov, pričom výťažok z predaja tvorí príspevok do verejnej zbierky, ktorá je zaregistrovaná v zmysle zákona o verejných zbierkach.


3. Objednávka

3.1. Internetový obchod slúži ako prostriedok na zbieranie finančných prostriedkov v rámci verejnej zbierky, nejedná sa o uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle obchodného zákonníka. Kupujúci nemá nárok na vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu. Tovar predstavuje darček za príspevok do verejnej zbierky. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia príspevku do verejnej zbierky za jednotlivé druhy výrobkov a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.  Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní objednávajúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky nie je objednávajúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle objednávajúci kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne. Prevádzkovateľ internetového obchodu bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávajúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa“).

3.6. Nárok na objednaný tovar vzniká po úhrade ceny produktov. 

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri objednávaní z internetového obchodu. Náklady vzniknuté objednávajúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uobjednávkou  (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávajúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa objednávky môže objednávajúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Ulica J.A.Komenského 18, 984 01  Lučenec

- bezhotovostne prevodem na účet predávajúceho č. SK43 7500 0000 0040 2797 5391, ktorý je zriadený výhradne pre potreby verejnej zbierky

- dobierkou

4.2. Cena výrobkov nezahŕňa náklady na balné a poštovné, tieto náklady je povinný zaplatiť objednávajúci v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru

4.3. Prípadné poskytnuté zľavy z ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať.

5. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Objednávajúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo  (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“).

9.3. Objednávajúci vytvorením objednávky alebo registráciou v internetovom obchode súhlasí so spracovaním osobných údajov , a to pre účely realizácie práv a povinností a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak objednávajúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení objednávajúcemu. 

9.4. Objednávajúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov objednávajúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu objednávajúceho predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Objednávajúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromého a osobného života objednávajúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Objednávajúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Záverečné ustanovenia

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Vaša charita, n.o. B. Nemcovej 56/12, 985 54  Lovinobaňa, adresa elektronickej pošty: vasacharita@gmail.com, telefón +421907857593

V Lučenci dňa 20.5.2024